ESPAI MIGDIA I ACOLLIDES 21-22

Inscripcions per a Sòcies / Socis
LOGO Espai Migdia

Dades de l'infant i mare/pare o tutor/a

Autoritzacions

L’Espai Migdia disposa d’un blog al web (ampapuigventos.cat), on es recullen fotografies i vídeos que s’han anat fent durant el curs. Cada mes, aquest blog es va actualitzant per anar veient les diferents activitats que fan al migdia.
L’Espai Migdia durant els mesos de bon temps, realitzarem sortides a diferents llocs del poble.
Que pugui sortir sol/a la meva fill/a, en la franja de l’Espai Migdia durant la jornada intensiva: (a partir de la comunitat de grans)
Administrar paracetamol al meu fill/a, en cas de presentar febre superior a 38ºC de temperatura corporal mentre s’espera l’arribada d’algun familiar que el pugui portar a casa.
Aquesta autorització serveix per l’acollida de tarda, jornada intensiva i extraescolars.

Al·lèrgies o intoleràncies

Espai Migdia / Acollida

FIXE: Mínim s'ha de quedar 3 dies setmanalment. Si no ho sabeu encara quan començareu, marqueu l'opció esporàdic. Els dies esporàdics, enguany és pagarà a travès del banc per transferència (cal enviar per correu electrònic el comprovant del pagament, indicant el nom, cognoms i curs, per poder quedar-se a dinar)

Dades bancàries

Marqueu SI, en aquesta casella, si les dades bancàries són les mateixes del curs 2020 - 2021.
Click or drag a file to this area to upload.
Ens podeu fer arribar una captura de pantalla del vostre número de compte. Arxius vàlids: JPG, GIF, PNG, JPEG i PDF

Condicions particulars

Protecció de dades: De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de dades de caràcter personal (LOPD), les dades subministrades per l’usuari quedaran incorporades en un fitxer automatitzat el qual serà processat exclusivament per la finalitat descrita. Aquests es recolliran a traves dels mecanismes corresponents, els quals solament contindran els camps imprescindibles per a poder prestar el servei requerit per l’usuari. Les dades de caràcter personal seran tractades amb el grau de protecció adequat, segons el Reial Decret 994/1999 de 11 de juny prenent‐se les mesures de seguretat necessàries per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat per part de tercers que no puguin utilitzar per a finalitats distintes per a les quals han estat sol·licitades a l’Usuari.
Autoritza a l’AMPA de l’Escola Puigventós, com a gestor de l’Espai Migdia, a carregar els imports corresponents a la quota mensual de menjador al següent número de compte bancari proporcionat.
CONDICIONS PARTICULARS DE L'ESPAI MIGDIA

I - Es requeriment imprescindible ser soci de l'AMPA Escola Puigventós, per tal de fer ús dels diferents serveis que l'Associació ofereix, és a dir, Espai Migdia, Acollides i Extraescolars.

II - La quota de soci de l'AMPA Escola Puigventós és de 30€/anuals que es giraran mitjançant rebut domiciliat durant el mes d'Octubre de l'any corresponent.

III - Es pot fer ús dels serveis d'Acollida i Espai Migdia en dues modalitats: fixe o esporàdic.

IV - Els usuaris fixes accepten el gir domiciliat la primera setmana del mes en curs per l'import total del servei subscrit, exceptuant el mes de setembre on el rebut es girarà a mitjans de mes.

V - El règim d'usuari esporàdic es regirà pel sistema de tiquets els quals s’hauran d'adquirir prèviament en butlletes de 5 tiquets. Els tiquets seran efectius un cop l’usuari enviï el justificant de pagament (on ha de constar nom i cognoms i curs de l’alumne). L'ús de qualsevol dels tiquets haurà de ser avisat a l'Espai Migdia abans de les 9.30h.

VI - L'ús de l'Espai Migdia per un període igual o superior a 3 dies setmanals, comporta automàticament la qualificació d'usuari fixe i es regirà per les diferents condicions particulars que aquest règim li comporta.

VII - El retorn de 2 rebuts mensuals consecutius implica la suspensió automàtica dels serveis cap als usuaris afectats fins abonar el deute amb l'Associació.

VIII - En cas de malaltia d'un usuari fixe, l’Associació retornarà l'import de 1,30€ per dia abonat no gaudit, sempre i quan s’avisi abans de les 09.30h

IX – En cas d’un usuari fixe en confinament per estar a l'espera d'un resultat PCR, l’Associació retornarà l'import de 1,30 € per dia abonat no gaudit.

X - Un usuari fixe en confinament per causa aliena a la seva pròpia persona rebrà un retorn del 40% del import proporcional corresponent al període que estigui abonat però no s’hagi pogut gaudir.

XI - En el supòsit de que l'Espai Migdia cesi la seva activitat de forma temporal o total, els usuaris fixes percebran un retorn del 40% del import proporcional corresponent al període que estigui abonat però n’hagi pogut gaudir.