ESPAI MIGDIA 2

Inscripció Espai Migdia – Acollida 2022 – 2023

01 Nou logo AFA

Benvolgudes famílies,

Des del curs 2013-2014, el servei de menjador està gestionat per l’Escola Puigventós a través de la seva cessió a l’AFA.

L’AFA crea l’Espai Migdia amb la voluntat de donar el millor servei nutricional i de lleure als nostres fills i filles. Perquè creiem que l’estona del migdia és molt més que un simple menjador ja que forma part del creixement dels nostres infants.

Els pares i mares que heu triat aquesta escola pel seu projecte educatiu trobareu un espai al migdia on els valors de l’escola quedaran totalment integrats.

Creiem que la matèria primera amb què treballem i la nostra raó de ser són els infants del centre.

Creiem que tenim el dret i la obligació de dotar els i les alumnes del centre de les eines necessàries per ajudar-los en el seu creixement i per fer-ne les persones del futur.

 

Preus acollida de mati i tarda.

Menú

Els menús estan supervisats pel Departament de Sanitat de la Generalitat de Catalunya. Es prioritzaran els productes de temporada, ecològics i de proximitat.

Disposarem de menús específics segons al·lèrgies i intoleràncies per a les famílies que ho demanin i que estigui avalat per un certificat mèdic.

Es podrà demanar dieta per aquells infants que tinguin una indisposició puntual, avisant al coordinador de l’Espai Migdia abans de les 9.30 h del matí.

Els dies de sortida (excursió), tots els infants que són usuaris fixes del servei de menjador, tindran pícnic. Si no es vol pícnic, s’haurà d’avisar a la coordinació de l’Espai Migdia una setmana abans de la sortida, en cas contrari es cobrarà el menú.

Relació Famílies – Espai Migdia

Relació famílies

El gestor i la coordinació de l’Espai Migdia seran les persones amb les que hauran de contactar les famílies per a qualsevol tema relacionat amb l’Espai Migdia. Aquestes figures seran els caps visibles vers les famílies i treballaran conjuntament i directament amb l’equip d’acompanyants i la cuina.

Caldrà omplir el Full d’inscripció, on hi figuren totes les dades del vostre fill/a.

És molt important que ompliu el Full d’inscripció que trobareu al web de l’AFA.

Es donarà un Informe diari per als alumnes de P3 que informarà de com ha dinat, si ha descansat, etc. Aquest informe anirà i tornarà diàriament a l’agenda, ja que en un mateix full hi quedarà reflectida tota la setmana.

Es podrà fer extensiu als alumnes de P4 per aquelles famílies que, per algun motiu concret, així ho sol·licitin.

Hi hauran 2 informes (primer i tercer trimestre), que s'enviarà per correu electrònic, per tal de fer un seguiment sobre l’adquisició d’hàbits, la relació amb els companys i els acompanyants, els espais realitzats durant el trimestre, etc. Si es donés el cas d’algun incident o aspecte fora de l’habitual (vòmit, malestar, etc,), es valorarà trucar a la família o es donarà un Full d’incidència.

Per demanar entrevista amb l’acompanyant de referència del vostre fill/a, o per fer qualsevol comentari, suggeriment, queixa, felicitació, etc., hem habilitat un formulari a la web de l’AFA que voldríem que féssiu servir sempre que ho cregueu oportú i així millorar la interacció Famílies – Espai Migdia.

Enguany, per parlar amb el coordinador de l’espai migdia, ho haureu de fer a través del telèfon móbil, correu electrònic, telegram.

Medicaments

Medicaments

En cas de necessitar una medicació crònica o puntual, caldrà omplir el full d’autorització per l’administració de medicaments on s’indiqui clarament la dosi, la manera de subministrar-la i la recepta del metge. El trobareu al web de l’AFA.

Què cal portar?

Quotes i pagaments

La quota d’usuari fixe és de ENCARA PER DETERMINAR  i s’aplicarà als infants que facin ús del servei de manera continuada un mínim de 3 dies per setmana amb rebut domiciliat.
Caldrà omplir el Full de domiciliació a través de la web de l’AFA.

 

Menú esporàdic ENCARA PER DETERMINAR

Enguany, continuarem com l’any passat que a principis del cada mes us cobraran pel banc els dies que s’hagi quedat el mes anterior:

Per exemple: a l’octubre es cobraran els dies de setembre.

I avisant de qualsevol absència o esporàdics al telèfon de l'Espai Migdia (telegram) de 09.00 a 09.30h

Ens haureu de fer arribar el comprovant del pagament per correu electrònic (gerencia@ampapuigventos.cat) o telegram (623 025 823), indicant en el concepte, el nom, cognoms i curs.

Acollida fixe:
La primera setmana de cada mes, se us girarà pel banc la mensualitat corresponent al mes següent.


Acollida esporàdica:
Els dies esporàdics es cobraran a principis del mes següent.

 

Condicions particulars Espai Migdia

I - Es requeriment imprescindible ser soci de l'AFA Escola Puigventós, per tal de fer ús dels diferents serveis que l'Associació ofereix, és a dir, Espai Migdia, Acollides i Extraescolars.

II - La quota de soci de l'AFA Escola Puigventós és de 30€/anuals que es giraran mitjançant rebut domiciliat durant el mes d'Octubre de l'any corresponent.

III - Es pot fer ús dels serveis d'Acollida i Espai Migdia en dues modalitats: fixe o esporàdic.

IV - Els usuaris fixes accepten el gir domiciliat la primera setmana del mes en curs per l'import total del servei subscrit, exceptuant el mes de setembre on el rebut es girarà a mitjans de mes.

V - El règim d'usuari esporàdic es regirà pel sistema de tiquets els quals s’hauran d'adquirir prèviament en butlletes de 5 tiquets. Els tiquets seran efectius un cop l’usuari enviï el justificant de pagament on ha de constar nom, cognoms i curs de l’alumne. L'ús de qualsevol dels tiquets haurà de ser avisat a l'Espai Migdia abans de les 9.30h.

VI - L'ús de l'Espai Migdia per un període igual o superior a 3 dies setmanals, comporta automàticament la qualificació d'usuari fixe i es regirà per les diferents condicions particulars que aquest règim li comporta.

VII - El retorn de 2 rebuts mensuals consecutius implica la suspensió automàtica dels serveis cap als usuaris afectats fins abonar el deute amb l'Associació.

VIII - En cas de malaltia d'un usuari fixe, l’Associació retornarà l'import de ENCARA PER DETERMINAR per dia abonat no gaudit, sempre i quan s’avisi abans de les 09.30h

INSCRIU-TE A L'ESPAI MIGDIA

Clica en la teva opció

 

Es recomana penjar els documents adjunts en format PDF i fer qualsevol inscripció amb l'ordinador.
Estem tenint problemes amb el servidor i és per això que hi ha arxius JPG i fer-ho des del mòbil, que no deixa.

Per qualsevol problema, poseu-vos en contacte amb nosaltres via correu o telèfon mòbil.

Moltes gràcies.